Πολιτική Ποιότητας

Η Λεωνίδας Ψηλιάκος και ΣΙΑ ΕΠΕ δραστηριοποιούμενη στον χώρο της παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης και τεχνικής υποστήριξης ξενοδοχειακού νοσοκομειακού εξοπλισμού  δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών σε πελάτες και την απόλυτη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον, που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015 και της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. Η εταιρεία διαχειρίζεται όλους τους πελάτες της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη:

  • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προς τους πελάτες προϊόντων
  • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
  • Μείωση των προβλημάτων
  • Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
  • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.

Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος αναφέρεται στη Διοίκηση και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μας

I have read and agree to the terms & conditions